giống cứt trong Tiếng Anh là gì?

giống cứt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống cứt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống cứt

    * ttừ

    excremental