giống đực trong Tiếng Anh là gì?

giống đực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống đực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống đực

    (ngôn ngữ học) masculine gender

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giống đực

    masculine gender