giống khỉ trong Tiếng Anh là gì?

giống khỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống khỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống khỉ

    * dtừ

    apishness

    * ttừ

    apish, ape-like