giống chúa trong Tiếng Anh là gì?

giống chúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống chúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống chúa

    * ttừ

    deiform