giống gang trong Tiếng Anh là gì?

giống gang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống gang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống gang

    * ttừ

    irony