giống mèo trong Tiếng Anh là gì?

giống mèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống mèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống mèo

    * dtừ

    cattishness, cattiness

    * ttừ

    feline