giống vật trong Tiếng Anh là gì?

giống vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống vật

    animal