giống thú trong Tiếng Anh là gì?

giống thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giống thú

    animal species