giống cát trong Tiếng Anh là gì?

giống cát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống cát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống cát

    * ttừ

    arenaceous