giống mủ trong Tiếng Anh là gì?

giống mủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống mủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống mủ

    * ttừ

    pyoid, pussy