giống dê trong Tiếng Anh là gì?

giống dê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống dê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống dê

    * ttừ

    hircine