giống vòm trong Tiếng Anh là gì?

giống vòm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống vòm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống vòm

    * ttừ

    domelike