giống ête trong Tiếng Anh là gì?

giống ête trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống ête sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống ête

    * ttừ

    ethereal