giống ngà trong Tiếng Anh là gì?

giống ngà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống ngà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống ngà

    * ttừ

    ivorylike