giống bò trong Tiếng Anh là gì?

giống bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống bò

    * ttừ

    bovine