giống độc trong Tiếng Anh là gì?

giống độc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống độc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống độc

    poisonous plants