giống cam trong Tiếng Anh là gì?

giống cam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống cam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống cam

    * ttừ

    orangy