giống cái trong Tiếng Anh là gì?

giống cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống cái

    (ngôn ngữ học) feminine gender

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giống cái

    feminine gender