giống xỉ trong Tiếng Anh là gì?

giống xỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống xỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống xỉ

    * ttừ

    scoriaceous