giống sữa trong Tiếng Anh là gì?

giống sữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống sữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống sữa

    * ttừ

    lactescent