giống nòi trong Tiếng Anh là gì?

giống nòi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống nòi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giống nòi

  race

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giống nòi

  * noun

  race

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giống nòi

  race