giống lính trong Tiếng Anh là gì?

giống lính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống lính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống lính

    * ttừ

    soldierly