giống chó trong Tiếng Anh là gì?

giống chó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống chó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống chó

    * ttừ

    canine