giống trung trong Tiếng Anh là gì?

giống trung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống trung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống trung

    neuter gender

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giống trung

    neuter gender