giống hoa huệ tây trong Tiếng Anh là gì?

giống hoa huệ tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống hoa huệ tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống hoa huệ tây

    * ttừ

    lily-like, liliaceous