giống danh từ trong Tiếng Anh là gì?

giống danh từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống danh từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống danh từ

    * ttừ

    nominal