giống cây đại qua trong Tiếng Anh là gì?

giống cây đại qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống cây đại qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống cây đại qua

    * dtừ

    spurry