worm thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm thread

    * kỹ thuật

    ren vít

    cơ khí & công trình:

    ren trục vít