worm-out cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-out cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-out cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-out cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm-out cutter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dao cùn