worm-gear drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-gear drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-gear drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-gear drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm-gear drive

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự truyền động (bằng) trục vít