worm-gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-gear.

Từ điển Anh Việt

  • worm-gear

    /'wə:mgiə/

    * danh từ

    (kỹ thuật) truyền động trục vít

    bánh vít