worm gear oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm gear oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm gear oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm gear oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm gear oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu bánh vít vô tận