worm salamander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm salamander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm salamander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm salamander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worm salamander

    Similar:

    slender salamander: any of several small slim salamanders of the Pacific coast of the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).