worm fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worm fish

    poorly known family of small tropical shallow-water fishes related to gobies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).