wormwood oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wormwood oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wormwood oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wormwood oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wormwood oil

    a dark bitter oil obtained from wormwood leaves; flavors absinthe liqueurs

    Synonyms: absinthe oil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).