absinthe oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absinthe oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absinthe oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absinthe oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • absinthe oil

    Similar:

    wormwood oil: a dark bitter oil obtained from wormwood leaves; flavors absinthe liqueurs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).