worm-powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-powder.

Từ điển Anh Việt

  • worm-powder

    /'wə:m,paudə/

    * danh từ

    (y học) bột tẩy giun