worm-wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-wheel.

Từ điển Anh Việt

  • worm-wheel

    /'wə:mwi:l/

    * danh từ

    (kỹ thuật) bánh vít