wormhole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wormhole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wormhole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wormhole.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wormhole

    hole made by a burrowing worm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).