worm fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm fever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm fever

    * kỹ thuật

    y học:

    sốt do giun