worm-cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-cast.

Từ điển Anh Việt

  • worm-cast

    * danh từ

    đống đất nhỏ hình ống do giun đùn lên mặt đất