worm-eaten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-eaten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-eaten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-eaten.

Từ điển Anh Việt

 • worm-eaten

  /'wə:m,i:tn/

  * tính từ

  bị sâu đục, bị mọt ăn

  (nghĩa bóng) cũ kỹ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • worm-eaten

  * kinh tế

  bị mọt đục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worm-eaten

  Similar:

  vermiculate: infested with or damaged (as if eaten) by worms

  Synonyms: wormy