worm-eaten wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-eaten wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-eaten wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-eaten wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm-eaten wood

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ mọt

    gỗ sâu