wormian bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wormian bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wormian bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wormian bone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wormian bone

    any of the tiny soft bones found in the sutures between cranial bones

    Synonyms: sutural bone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).