worm genus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm genus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm genus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm genus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worm genus

    a genus of worms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).