worm-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-like.

Từ điển Anh Việt

  • worm-like

    * tính từ

    giống con sâu; dạng giun

    khúm núm; bợ đỡ; xu nịnh