worm lizard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm lizard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm lizard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm lizard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worm lizard

    a lizard of the genus Amphisbaena; harmless wormlike limbless lizard of warm or tropical regions having concealed eyes and ears and a short blunt tail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).