worm elevator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm elevator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm elevator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm elevator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm elevator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiểu vít vô tận