worm conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm conveyor

    * kỹ thuật

    guồng xoắn

    vít tải