worm and gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm and gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm and gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm and gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm and gear

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bánh và vít vô tận